کنترل و پایش اقلام ورودی و مواد اولیه

در واحد کنترل کیفیت شرکت مهندسی شایگان، قبل از اینکه مواد اولیه و قطعات برون سپاری شده به واحد مونتاژ تحویل شوند، توسط واحد کنترل کیفیت، نمونه برداری شده و تحت آزمون های چشمی، قیاسی، ابعادی و پارامترهای الکترونیکی قرار می گیرند. محموله های ورودی مطابق با استانداردهای تدوین شده مندرج در آیین نامه استاندارد کنترل کیفی شایگان بازرسی می شوند. تمام پارامترهای موثر بر روی کیفیت مواد اولیه، قطعات و اقلام ورودی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و سپس در مورد مناسب بودن یا عدم کیفیت مواد و کالاها تصمیم گیری می شود.
در صورتی که مواد و اقلام ورودی به کارخانه از نظر واحد کنترل کیفیت به تایید برسند، جهت مصرف به خط مونتاژ ارسال می شوند. در غیر این صورت به شرکت تامین کننده عودت داده خواهند شد.
همچنين در شرایط خاص، زمانی که قطعات برون سپاری شده نزد تامين کننده توليد می شوند -فرآيند هایی ويژه مانند رنگ آمیزی- در محل استقرار تامين کننده مورد بازرسی کامل قرار می گيرند.

کنترل، اندازه گیری و پایش حین فرآیند تولید

در این بخش تمامی محصولات در حین تولید، بر طبق استاندارد مندرج در آیین نامه کنترل کیفیت شایگان، تحت نمونه برداری، بازرسی و نظارت کنترل کیفیت قرار می گیرد تا محصولاتی مطابق استاندارد و کیفیت مورد انتظار تولید گردد. در فرآیند تولید محصولات، واحد کنترل کیفیت بایستی نظارت های مداوم بر فرآیند را داشته باشد تا اطمینان حاصل گردد، محصولی سالم و مطابق با نیازها و استانداردها تولید می شود.

بازرسی و کنترل محصولات تولید شده

قفل های الکترونیکی شایگان یک به یک در اتمام فرایند مونتاژ، بعد از پاس کردن تمام آزمون ها، کنترل کیفی شده و به شرط عدم وجود هیچگونه خطا و ایرادی، برچسب WARRANTY می خورد. در حالیکه نمونه های خارجی بدلیل عدم تعهد به مشتری ایرانی هیچ ضمانتی بابت محصولات دارای ایراد خود ندارند.

تاثیر واحد کنترل کیفیت بر عملکرد واحد فروش و ایجاد تمایز با رقبای خارجی

مجموعه تولیدی شایگان پایبند به اصل مشتری مداری و بر این باور است که دانستن نظرات مشتریان تنها مربوط به واحد فروش نیست و بازرسین واحد کنترل کیفیت نیز برای اصلاح کیفیت محصول می بایست پیشنهادات و انتقادات مشتریان را جویا شوند تا فرآیندهای کنترل کیفیت را مطابق با نظر مصرف کنندگان و توزیع کنندگان سازگار نمایند.

ارتباط واحد کنترل کیفیت با واحد خدمات پس از فروش برای دریافت اطلاعات و گزارش هایی مربوط به نقص در محصول و عمر مفید محصولات، نه فقط در روزهای ابتدائی بعد از فروش بلکه پس از گذشت چند سال از خرید، تدوین شده است. به این دلیل در مجموعه مهندسی شایگان جلسات ماهانه منظمی بین واحد کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش در مورد کیفیت محصولات برگزار می شود. این واحد اطلاعات خاصی در مورد صحت کیفیت محصولات، شرایط نگهداری، عمر مفید محصولات از مشتری دریافت کرده و میزان کارکرد محصولات در شرایط آب و هوایی مناطق مختلف را در عمل بررسی می کند تا تمامی ایرادهای احتمالی را حتی با منظور نمودن محل استفاده در اقلیم های متنوع آب و هوائی برطرف نماید.